• slider image 234
  • slider image 235
  • slider image 233
  • slider image 232
  • slider image 236
:::

List Event

事件日期 事件標題
1540-1-1 大肚王國
1544 美麗島IlhaFormosa!  
1600-1-1 TEST
1624-1-1 荷蘭人占領臺灣南部  
1626-5-11 西班牙占領臺灣北部  
1642 西班牙退出台灣  
1662 鄭成功驅逐荷蘭人  
1683-7-1 清 施琅攻臺  
1894-1-1 甲午戰爭  
1895-4-17 馬關條約  
1911-10-10 辛亥革命  
1949-1-1 中華民國政府播遷來台
1979-12-9 美麗島事件  
1988-1-1 報禁解除  
1990-3-16 野百合學運  
1996-3-20 首任民選總統  
2016-3-20 第3次政黨輪替  
2020-2-25 高級中等以下學校因應武漢肺炎疫情延至2月25日開學
2020-6-6 第三屆高雄市市長韓國瑜罷免案